Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects, Akademperiodyka, Kyiv

The core information for this publication's citation.: 
Mishchenko, M., V. K. Rosenbush, N. N. Kiselev, D. F. Lupishko, V. P. Tishkovets, V. G. Kaydash, I. N. Belskaya, Y. S. Efimov, and N. M. Shakhovskoy (2010), Polarimetric Remote Sensing of Solar System Objects, Akademperiodyka, Kyiv.
Research Program: 
Radiation Science Program (RSP)